За нас

ИСТОРИЯ:

Детска градина ”Снежанка”, район „Централен”, град Пловдив е открита на 16.03.1970 г. като седмична детска градина .

Сградата е специално построена за целта и е с капацитет 104 деца. Детската градина днес функционира с шест групи с капацитет 150 места за деца, от първа до подготвителна групи.

През 1971 г. е направено преустройство  на сградата и с архитектурна връзка е свързан кухненският блок с централния корпус. Новото помещение се използва като приемна за децата.

През 1974 г. започва строителството на физкултурен салон и закрит плувен басейн, които са открити на 03.03.1978 г. Първият треньор по плуване е Христина Попова от Физкултурно дружество „Локомотив”-Пловдив.

Учебната 1979/1980 г. започва с две нови групи, настанени в пристроена сграда в двора на детската градина.

От 1982г. до 1984 г. детската градина е базова към ПУ”Паисий Хилендарски”.

 

МИСИЯ:

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес в ДГ „Снежанка“, гр. Пловдив, в съответствие с изискванията на ЗПУО, стратегиите на министерство на образованието и общинските политики в сферата на образованието с цел предоставяне на съвременно образование на децата от предучилищна възраст.

 2. Развиване степента на функционална грамотност и компетентности на децата, гарантиращи им готовност за успешно училищно обучение.

 3. Развиване на детската личност, възпитание в духа на националните традиции, родолюбие и патриотизъм, физическа дееспособност, с умения за природосъобразен и здравословен начин на живот.

 4. Повишаване на професионалните и дигитални компетентности на педагогическите специалисти и прилагане на иновативни педагогически модели в образователния процес.

 5. Изграждане на партньорство и взаимодействия с родителската общност за участие в живота на децата в детската градина.

 

ВИЗИЯ:

Детска градина „Снежанка“, гр. Пловдив да съхрани своя облик и традиции, и да се развива като образователна институция с качествено предучилищно образование :

 1. Подбор на висококвалифицирани специалисти със съвременно мислене, с мотивация и стремеж към иновативни педагогически модели за успешно прилагане на стандартите за предучилищно образование и развитие на детската личност.

 2. Фокус за професионалното развитие и квалификационна дейност на педагогическите специалисти, насочен към придобиване на нови компетентности за гарантиране качество на предоставяната образователна услуга от образователната институция.

 3. Прилагане на различните форми на организация на предучилищното обучение, заложени в новия ЗПУО и дейности за изява на децата с подкрепа за повишаване на грамотността, намаляване и предотвратяване на преждевременното отпадане и ранно напускане на образователната система.

 4. Осъвременяване на методите на преподаване и модернизиране на материалната среда.

 5. Осъществяване на приобщаващо и подкрепящо образование с осигуряване на екип от висококвалифицирани специалисти за обща и допълнителна подкрепа на нуждаещите се деца.

 6. Развиване на знания, умения и навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот чрез предоставяне на целодневна медицинска грижа, здравословна храна и организация на дневния режим за обучение и игра.

 7. За повишаване грамотността на децата се организират кампании за четене, размяна на книги между децата, обособяване на библиотечни кътове в детските групи и превръщането им в предпочитано място за запознаване с книгата, за игри и творчество.