Екип

Екипи на групите: 
Първа група :
Ина Недялкова - учител, Таня Дечева- старши учител,
Катерина Танковска- помощник-възпитател
 
Втора-а група : 
Милена Коева-старши учител, Силвет Илиева - учител, заместващ за уч. 2021-2022 година е Елеонора Алендарова
Катя Тенчева - помощник-възпитател
 
Втора-б група : 
Ива Маринова - учител, Теодора Лазарова - учител,
Анелия Петкова - помощник-възпитател
 
Трета група : 
Ася Стоянова - старши учител, Таня Савова - учител,
Петранка Мичкова - помощник-възпитател
 
Четвърта-а група : 
Нина Димова - старши учител, Петя Арабаджиева - старши учител,
Соня Съкъджиян-Дикранян- помощник-възпитател

 

Четвърта-б група : 
Севдалина Тодорова - учител, Теодора Узунова - старши учител,
Бояна Стайкова - помощник-възпитател
 
Учител по музика : Петя Арабаджиева
Логопед: Цветана Филипова 
Психолог: Иванка Костова

Ресурсен учител : Петя Йорданова

Завеждащ административна служба : Маргарита Чалъкова
Медицинска сестра : Мирослава Бахчеванска
Работник подръжка : Костадин Костадинов