Прием

ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Е ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

КАНДИДАТСТВАНЕ за прием в детската градина:

dz-priem.plovdiv.bg

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1. Заявление за участие в централизирано класиране за прием - Приложение  №1 .

2. Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии - Приложение  №2 

3. Заявление за записване - Приложение  №3

4. Заявление за разрешаване за кандидастване без отписване - Приложение №4

 

Документи за ЗАПИСВАНЕ:

1.  Копие от Удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

2.  Документи, от индивидуалния профил за класиране на детето.

 

Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:

1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;

3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;

4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Пловдив (http://dz-priem.plovdiv.bg/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране.

На електронния сайт на община Пловдив -сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), се публикуват ежемесечно свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

 ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ОТ УКРАЙНА 

РОДИТЕЛИТЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" НА УЛ. "ЦАРИБРОД" №1, ЕТ.3 - ЗА ДЕЦАТА НА 3 И 4 ГОДИНИ.,  В РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБПАЗОВАНИЕТО НА УЛ. "ЦАРИБРОД" №1, ЕТ.2- ЗА ДЕЦА НА 5 И 6 ГОДИНИ 

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПРИЕТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕЦА

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)

Декларация от родители