Административни услуги

Обща информация

В изпълнение на Решение на Министерски съвет №704 от 5.10.2018 г. за мерки за трансформация на модела на административното обслужване, публикуваме Информация за видовете предоставяни услуги и образци на заявления в образователната институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от образователната институция, извършваща задължително предучилищно образование.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Удостоверенията се актуализират от Министерство на образованието в съответната учебна година.

 

Забележка: Услугата не се предоставя по електронен път!Достъп до обществена информация

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за достъп до обществена информация I. Правно основание за предоставяне на услугата: Закон за достъп до обществена информация II. Заявител: Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив III. Орган, предоставящ услугата: ДГ "Снежанка", гр. Пловдив IV. Начините на заявяване на услугата, процедурата и сроковете по предоставяне на административната услуга са разписани във Вътрешните правила за достъп до обществена информация, публикувани на интернет страницата на ДГ "Снежанка", гр. Пловдив раздел „Информация“, „Достъп до информация“, където са налични и образци на документи.

Научи повече