Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Информация за:
1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
3. Процедура по предоставяне на административната услуга
4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъпа до обществена информация в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Образци на документи:

Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Приложение № 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 4 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация