Доставки на хранителни продукти по шест обособени позиции за нуждите на ДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив

Доставки на хранителни продукти по шест обособени позиции за нуждите на ДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за обособените позиции – неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

Обособените позиции са, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и козунак“
Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“
Обособена позиция № 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“
Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“
Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“
Обособена позиция № 6 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци“
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя, за всяка обособена позиция.
Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие 18 (осемнадесет) месеца. 

https://app.eop.bg/today/216330