Документи за прием в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Документи за прием в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРИЕМА НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Е ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ

Медицински документи за ПОСТЪПВАНЕ:
1.    Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
2.    Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина;
3.    Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването;
4.    Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
5.    Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина (обр. 120).

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА 

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)
необходим документ - Декларация от родителите
 Архив