Съобщение за родителите на неприетите в детска градина деца

Съобщение за родителите на неприетите в детска градина деца

Уважаеми родители,

уведомявам Ви, че за прилагане на Нaредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места е необходимо да бъдат изпълнени едновременно шест условия (подробна информация по въпроса е публикувана на сайта на Община Пловдив plovdiv.bg в раздел "Образование").

 

Едно от изискванията (чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата) гласи : „за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище“

 

 Децата, които не са записани в частни детски градини или училища (тези, които са вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование) следва да са записани в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище. 

 

Всички деца от 3 до 6-годишна възраст имат право да бъдат на самостоятелна организация.

Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в Регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

В тази връзка при наличие на родители на 3- и 4-годишни деца, желаещи самостоятелна организация на децата им, начинът и стъпките са същите, както и за 5- и 6-годишните деца.

 

ВАЖНО!

Деца за самостоятелна организация се одобряват от експертната комисия в Регионално управление на образованието-Пловдив.