Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът "Активно приобщаващо образование в системата за предучилищно образование"

се реализира в ДГ "Снежанка", гр. Пловдив от учебната 2019-2020 година и продължава.

Направления:

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала

 2.1. изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД-07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи);

 2.2. назначаване на специалисти за провеждане на допълнителните дейности за социално и емоционално развитие на децата (допустима е в институции, в които не се осъществява дейност по т. 2.1);

 2.3. назначаване на допълнителен педагогически персонал - психолози, логопеди, ресурсни учители;

 2.4. назначаване на допълнителен непедагогически персонал - образователни медиатори, социални работници в образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели;

 2.5. осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др (допустима е само в съчетание с някоя от дейностите по т. 2.1 – 2.4).

Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция

 3.3. Обучение за непедагогическия персонал и други заинтересовани страни (медиатори, социални работници и помощници на учителите) за придобиване на умения за работа с родители на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП) и за прилагане на форми и методи на работа за активното приобщаване на родителите, насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните умения, за формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен начин на живот.

 Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.